KS-BLOZ

BAZA LEKÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ZDROWIA
NR KAT. 8120PI02.00
Screenshot
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft
Kamsoft

Innowacyjne rozwiązania

Baza BLOZ jest kompleksowym zbiorem informacji o lekach:

 • Zarejestrowanych na terytorium Polski
 • Dopuszczonych do obrotu na podstawie przepisów UE
 • Dopuszczonych do obrotu w procedurze importu równoległego
 • Niezarejestrowanych lecz sprowadzonych w ramach importu docelowego
 • Zawiera również informacje o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobach medycznych, suplementach diety, kosmetykach oraz innych produktach.
Dane do bazy wprowadzane są na podstawie m.in. decyzji z URPLiPB lub MZ, a także z bezpośrednich zgłoszeń producentów, importerów i dystrybutorów produktów leczniczych. Informacje zawarte w bazie są aktualizowane na bieżąco, stosownie do zmieniających się przepisów dot. dystrybucji produktów leczniczych i częstotliwości pojawiania się na rynku nowych wyrobów.

Przewaga systemu

Baza BLOZ zbudowana jest z modułów:

 • Podstawowy – zawiera podstawowe informacje o produktach leczniczych, jak nazwa handlowa i międzynarodowa, dawka, postać, opakowanie, podmiot odpowiedzialny itp. Moduł aktualizowany jest raz na dobę.
 • Odpłatności – obejmuje informacje o cenie i limicie oraz kodzie EAN dotyczącym produktu. Moduł aktualizowany jest raz na dobę oraz po każdej zmianie w wykazach leków refundowanych. Znajduje zastosowanie przy ordynacji i sprzedaży leków, jak również do rozliczeń z NFZ.
 • Interakcje – pozwala na szybkie wyszukanie interakcji pomiędzy substancjami aktywnymi zawartymi w lekach.
 • Średnie Ceny – zawiera średnie ceny produktów (z podziałem na województwa), uzyskiwane z Aptecznego Banku Danych. Dedykowany jest dla aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz placówek medycznych.
 • Trendy – zawiera wykresy i dane o trendach cen dla leków, które posiadają w bazie średnie ceny krajowe. Dedykowany jest dla aptek i placówek medycznych.
 • Opisy – zwiera informacje z zakresu: skład, działanie, zastosowanie, przeciwwskazania do stosowania oraz działania niepożądane, dawkowanie, uwagi. Moduł jest dedykowany dla aptek internetowych.

Korzyści wdrożenia

< Natychmiastowa aktualizacja danych ważnych dla dystrybucji produktów leczniczych w Polsce

 • Automatyczna wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w ochronie zdrowia
 • Płynne gromadzenie informacji o produktach leczniczych na rynku
 • Przekazywanie różnego rodzaju sprawozdań i zestawień

Informacje prawne

Baza KS – BLOZ jest utworem autorstwa KAMSOFT Spółka Akcyjna. Autorskie prawa majątkowe Producenta Bazy pozostają pod ochroną przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. j.t. 2006.90.631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001.128.1402 z późn. zm.).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o dane zawarte w bazie KS – BLOZ.

Producent udostępnia Bazę KS – BLOZ w postaci i o zawartości takiej w jakiej Baza znajduje się w chwili oddania jej do korzystania. W treści Bazy mogą wystąpić niezawinione przez Producenta nieścisłości. Baza nie stanowi oficjalnego nośnika informacji o statusie prawnym produktów leczniczych i suplementów diety na terenie RP. Okoliczności te powinny być brane pod uwagę przez wszystkie osoby korzystające z Bazy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe w związku z korzystaniem z Bazy.

Producent, za odpłatnością, udziela licencji na korzystanie z poszczególnych modułów Bazy. Producent, za pośrednictwem niniejszej strony, udostępnia publicznie moduł podstawowy (BLOZ-0) i zezwala na korzystanie z niego w ramach dozwolonego użytku zdefiniowanego w treści art. 7 ustawy o ochronie baz danych. Oznacza to, iż osoby zainteresowane mogą przeglądać zawartość modułu lub pobierać lub wtórnie wykorzystywać nieistotną, co do jakości lub ilości, część zawartości modułu BLOZ – 0.

Korzystanie z modułu podstawowego w inny sposób niż określony powyżej i/lub korzystanie z pozostałych modułów Bazy danych wymaga zawarcia stosownej umowy z Producentem.

Budowa i funkcje

Bazę KS-BLOZ można podzielić na następujące moduły:

1) Moduł podstawowy, który mogą pobrać i wykorzystać wszyscy zainteresowani z naszego FTP po podpisaniu odpowiedniej umowy licencyjnej. Moduł ten zawiera:

BLOZ-0 „Podstawowy”

Lp RODZAJ INFORMACJI ZAKRES INFORMACYJNY
1
Indeks BL07 Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych
2 Nazwa handlowa Nazwa handlowa produktu uwidaczniana najczęściej na opakowaniu
3 Nazwa międzynarodowa Nazwa produktu tworzona najczęściej od nazwy chemicznej składnika głównego produktu.
4 Postać Postać farmaceutyczna umieszczona na świadectwie rejestracyjnym leku lub powszechnie używana w przypadku innych preparatów
5 Dawka Dawka substancji czynnej w jednostce leku
6 Opakowanie Opakowanie handlowe produktu
7 Podmiot odpowiedzialny Podmiot gospodarczy odpowiedzialny prawnie za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu
8 Wytwórcy Producenci wytwarzający lek na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego
9 Numer rejestru PL Numer rejestru dla produktu w Polsce
10 Numer rejestru UE Numer rejestru dla produktu w Unii Europejskiej
Moduł jest aktualizowany w cyklu 24 godzinnym.

2) Moduł odpłatności – niezbędny do prawidłowej sprzedaży leku. Moduł ten zawiera:

BLOZ-1 „Odpłatności
Lp RODZAJ INFORMACJI ZAKRES INFORMACYJNY
1 Indeks BL07 Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych
2 Kod EAN Unikalny kod produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia
3 Status Status administracyjno prawny leku informujący o sposobie wydawania.
4 Cena urzędowa hurtowa Cena urzędowa hurtowa określana w stosownym rozporządzeniu ogłaszanym przez właściwego ministra do spraw zdrowia w uzgodnieniu z ministrem finansów
5 Cena urzędowa detaliczna Cena urzędowa detaliczna określana w stosownym rozporządzeniu ogłaszanym przez właściwego ministra do spraw zdrowia w uzgodnieniu z ministrem finansów
6 Limit Ceny Limit ceny określany w stosownym rozporządzeniu ogłaszanym przez właściwego ministra do spraw zdrowia
7 Stawka VAT Podatek od towarów i usług.
8 Symbol PKWiU Symbol wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów I Usług klasyfikujących wyroby i usługi dostępne na polskim rynku.
9 Rodzaj ulgi i uprawnienia Informacja o rodzaju ulgi (zniżki) dla ubezpieczonego oraz o uprawnieniach wynikających z odrębnych przepisów ustawowych
10 Data modyfikacji Data ostatniej modyfikacji produktu
11 Nowość rynkowa Informacja o nowościach wprowadzonych do Bazy w okresie ostatnich 60 dni od dnia aktualizacji bazy
12 Data ważności Data ważności rejestru (data do której można produkować lek)
Moduł jest aktualizowany po każdej zmianie w wykazach leków ogłaszanych przez MZ.

3) Moduł interakcje – opracowany jest wspólnie z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi – pozwala na szybkie wyszukanie leków powodujących interakcje z podanym lekiem. Moduł ten zawiera:

BLOZ-2 „Interakcje”
Lp RODZAJ INFORMACJI ZAKRES INFORMACYJNY
1 Indeks BL07 Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych
2 Kod EAN Unikalny kod produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia
3 Nazwa leku do interakcji Nazwa leku dla którego poszukiwana jest interakcja z innymi lekami
4 Składnik leku do interakcji Nazwa substancji czynnej w leku dla którego szukana jest interakcja
5 Nazwa leku z interakcją Nazwa leku który wchodzi w interakcje z lekiem dla którego szukana jest interakcja
6 Składnik leku z interakcją Nazwa substancji czynnej w leku która wchodzi w interakcję z lekiem dla którego szukana jest interakcja
7 Waga interakcji Waga oznaczona symbolami 0-mała,1-słaba, 2-średnia, 3-wysoka (autoryzacja naukowa)
8 Opis wagi Opis tekstowy wagi interakcji (autoryzacja naukowa)
9 Uwagi Komunikat w przypadku małej mocy składnika
Moduł jest aktualizowany co miesiąc po rejestracji nowych leków.

4) Moduł średnie ceny – zawiera średnie ceny krajowe dla produktów uzyskiwane z aptecznego banku danych. Moduł ten zawiera:

BLOZ-3 „Średnie ceny”
Lp RODZAJ INFORMACJI ZAKRES INFORMACYJNY
1 Indeks BL07 Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych
2 Kod EAN Unikalny kod Produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia
3 Województwo Średnia cena krajowa i w województwie zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
4 Średnia cena hurtowa Średnia cena hurtowa wyliczana na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych)
5 Średnia cena detaliczna Średnia cena detaliczna wyliczana na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych)
6 Średnie odchylenie od ceny detalicznej Średnie odchylenie od ceny detalicznej wyliczane na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych)
7 Średnia marża Średnia marża wyliczana na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych)
Moduł jest aktualizowany co miesiąc w zakresie średnich cen krajowych i wojewódzkich.

5) Moduł trendy – zawiera wykresy i dane o trendach dla leków które posiadają w bazie średnie ceny krajowe. Moduł ten zawiera:

BLOZ-4 „Trendy”
Lp RODZAJ INFORMACJI ZAKRES INFORMACYJNY
1 Indeks BL07 Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych
2 Kod EAN Unikalny kod Produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia
3 Trend ilościowy Współczynniki równania regresji liniowej określającego zmianę ilości Produktu względem czasu
4 Trend cenowy Współczynniki równania regresji liniowej określającego zmianę ceny Produktu względem czasu
5 Suma ilości Ilościowa sprzedaż Produktu w określonym przedziale czasu, najczęściej od początku roku
6 Trend sumy wartości Wartościowa sprzedaż Produktu w określonym przedziale czasu, najczęściej od początku roku
7 Prognoza za okres Prognoza parametrów Produktu dla wybranego okresu czasu w przyszłości
Moduł jest aktualizowany co miesiąc w zakresie średnich cen krajowych i wojewódzkich.

6) Moduł opisy – zwiera krótkie i ważniejsze informacje opisujące sposób zastosowania i działania produktu leczniczego. Moduł ten zawiera:

BLOZ-5 „Opisy leków”
Lp RODZAJ INFORMACJI ZAKRES INFORMACYJNY
1 Indeks BL07 Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych.
2 Kod EAN Unikalny kod Produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia.
3 Działanie Opis działania produktu leczniczego w zakresie czasu i siły działania.
4 Zastosowanie Rodzaj schorzenia lub czynności i zakres stosowania produktu.
5 Przeciwwskazania Rodzaj uczulenia lub nadwrażliwości w przypadku stosowania produktu.
6 Działania niepożądane Opis niekorzystnych działań w przypadku stosowania produktu.
7 Interakcje Opis występujących interakcji pomiędzy produktem leczniczym zawierającym daną substancję czynną a innymi substancjami w przypadku podania ich jednocześnie.
8 Dawkowanie Opis sposobu najczęściej stosowanego dawkowania produktu leczniczego w zależności od postaci i drogi podania.
9 Uwagi Dodatkowe informacje o produkcie leczniczym nie ujęte w opisach.
Moduł jest aktualizowany w cyklu 24 godzinnym.

Zaktualizowana baza KS-BLOZ jest dostępna poprzez:

 • FTP,
 • poprzez Web Services,
 • w formie PRZEGLĄDARKI do pobrania w wersji DEMO lub po zamówieniu na Pendrive.

DALSZY ROZWÓJ

Rozszerzanie bazy o wciąż nowe pojawiające się na rynku preparaty i leki powoduje potrzebę jej codziennej aktualizacji. W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi obrotu lekami, do bazy muszą też być dodawane nowe informacje. Wszystko to odbywa się w Zakładzie Baz Danych naszej firmy. Tam pracują i czuwają nad prawidłowością wprowadzanych danych ludzie z doświadczeniem zarówno farmaceutycznym jak i medycznym. Pozwala nam to osiągać w miarę wysoki poziom wiarygodności informacji zawartych w bazie. Chcemy jednak podkreślić, że niejednokrotnie mimo naszych usilnych starań trudno jest ustalić prawidłowe parametry leku lub preparatu i z tego powodu mogą one posiadać częściowo niekompletne dane. Jednak robimy wszystko żeby szybko uzupełnić brakujące parametry aby takich sytuacji było jak najmniej.

Zgłaszając nową pozycję do naszej bazy należy wypełnić formularz umieszczony na pasku z lewej strony ZGŁOŚ NOWY PRODUKT i wysłać go do firmy KAMSOFT S.A.