KS-BLOZ

BAZA LEKÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ZDROWIA
NR KAT. 8120PI02.00
Screenshot

Innowacyjne rozwiązania

Baza BLOZ jest kompleksowym zbiorem informacji o lekach:

 • Zarejestrowanych na terytorium Polski
 • Dopuszczonych do obrotu na podstawie przepisów UE
 • Dopuszczonych do obrotu w procedurze importu równoległego
 • Niezarejestrowanych lecz sprowadzonych w ramach importu docelowego

Zawiera również informacje o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobach medycznych, suplementach diety, kosmetykach oraz innych produktach dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym.

Dane do bazy wprowadzane są na podstawie m.in. decyzji z URPLiPB lub MZ, a także z bezpośrednich zgłoszeń producentów, importerów i dystrybutorów produktów leczniczych. Informacje zawarte w bazie są aktualizowane na bieżąco, stosownie do zmieniających się przepisów dot. dystrybucji produktów leczniczych i częstotliwości pojawiania się na rynku nowych wyrobów.

Baza BLOZ przeznaczona jest dla szerokiego kręgu użytkowników związanych z: farmacją (aptek, hurtowni farmaceutycznych etc.), medycyną (gabinetów lekarskich, przychodni, szpitali etc.), dyscyplinami towarzyszącymi (podmiotów odpowiedzialnych, importerów, dystrybutorów, instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, instytucji rozliczających etc.)

Przewaga systemu

Baza BLOZ zbudowana jest z modułów:

 • Podstawowy – zawiera podstawowe informacje o produktach leczniczych, jak: indeks BLOZ7 (unikalny kod produktu o długości 7 znaków numerycznych), nazwa handlowa i międzynarodowa, dawka, postać, opakowanie handlowe, podmiot odpowiedzialny, wytwórcę itp. Moduł aktualizowany jest raz na dobę.
 • Odpłatności – obejmuje informacje o cenie i limicie oraz kodzie EAN dotyczącym produktu. Moduł aktualizowany jest raz na dobę oraz po każdej zmianie w wykazach leków refundowanych. Znajduje zastosowanie przy ordynacji i sprzedaży leków, jak również do rozliczeń z NFZ.
 • Interakcje – pozwala na szybkie wyszukanie interakcji pomiędzy substancjami aktywnymi zawartymi w lekach.
 • Opisy – zawiera informacje z zakresu: skład, działanie, zastosowanie, przeciwwskazania do stosowania oraz działania niepożądane, dawkowanie, uwagi. Moduł jest dedykowany dla aptek internetowych.
 • Psychoaktywne – zawiera informacje, umożliwiające automatyczną kontrolę maksymalnej ilości substancji psychoaktywnych, wydawanych pacjentowi podczas jednej transakcji w aptece. Moduł dedykowany jest dla aptek.

Zaktualizowana baza KS-BLOZ jest dostępna poprzez Web Services w wersji *.xml.

Korzyści wdrożenia

 • Automatyczna wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w ochronie zdrowia
 • Przekazywanie z wykorzystaniem danych zawartych w bazie, różnego rodzaju sprawozdań i zestawień
 • Płynne gromadzenie i aktualizowanie informacji o produktach leczniczych zarejestrowanych w bazie KS-BLOZ
 • Dostęp do uporządkowanych informacji na temat produktów leczniczych dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym.
 • Elastyczna budowa modułowa

Informacje prawne

Baza KS – BLOZ jest utworem autorstwa KAMSOFT Spółka Akcyjna. Autorskie prawa majątkowe Producenta Bazy pozostają pod ochroną przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe w związku z korzystaniem z bazy KS – BLOZ oraz działaniami podjętymi w oparciu o dane zawarte w bazie.

Producent udostępnia Bazę KS – BLOZ w postaci i o zawartości takiej w jakiej Baza znajduje się w chwili oddania jej do korzystania. W treści Bazy mogą wystąpić niezawinione przez Producenta nieścisłości. Baza nie stanowi oficjalnego nośnika informacji o statusie prawnym produktów leczniczych i suplementów diety na terenie RP. Okoliczności te powinny być brane pod uwagę przez wszystkie osoby korzystające z Bazy.

Producent, za odpłatnością, udziela licencji na korzystanie z poszczególnych modułów Bazy. Producent, za pośrednictwem niniejszej strony, udostępnia publicznie moduł podstawowy (BLOZ-0) i zezwala na korzystanie z niego w ramach dozwolonego użytku zdefiniowanego w treści art. 7 ustawy o ochronie baz danych. Oznacza to, iż osoby zainteresowane mogą przeglądać zawartość modułu lub pobierać lub wtórnie wykorzystywać nieistotną, co do jakości lub ilości, część zawartości modułu BLOZ – 0.

Korzystanie z modułu podstawowego w inny sposób niż określony powyżej i/lub korzystanie z pozostałych modułów Bazy danych wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej z Producentem.

Dalszy rozwój

Rozszerzanie bazy o wciąż nowe pojawiające się na rynku produkty i leki powoduje potrzebę jej codziennej aktualizacji. W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi obrotu lekami, do bazy muszą też być dodawane nowe informacje. Wszystko to odbywa się w Zakładzie Baz Danych naszej firmy. Tam pracują i czuwają nad prawidłowością wprowadzanych danych ludzie z doświadczeniem zarówno farmaceutycznym jak i medycznym. Pozwala nam to osiągać wysoki poziom wiarygodności informacji zawartych w bazie. Chcemy jednak podkreślić, że niejednokrotnie mimo naszych usilnych starań trudno jest ustalić prawidłowe parametry leku lub produktu i z tego powodu mogą one posiadać częściowo niekompletne dane. Robimy jednak wszystko, aby brakujące parametry uzupełnić jak najszybciej i najrzetelniej, by sytuacji takich było jak najmniej.

UWAGA: ZMIANA VAT OD 1 LIPCA 2020 R

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), związane z wprowadzeniem nowej matrycy stawek podatku VAT:

 1. Zmianie ulegnie sposób klasyfikacji towarów i usług – wykorzystywaną dotychczas klasyfikację PKWiU 2008 zastąpią dwa inne dokumenty: unijna Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów, natomiast w zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 roku.
 2. Wprowadzone zostaną modyfikacje w zakresie obowiązujących stawek VAT – zmianie ulegną załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, określające katalogi towarów, w stosunku do których stosuje się obniżoną stawkę VAT 5% lub 8%, co w konsekwencji oznaczać będzie podwyższenie lub obniżenie stawki podatku VAT dla wybranych produktów.

W związku z powyższym, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie, dla aktywnych produktów, kodów CN (Nomenklatury Scalonej) oraz stawek VAT, które będą obowiązywały od 1 lipca 2020 r. W celu wygenerowania zindywidualizowanego zestawienia wszystkich Państwa produktów, zarejestrowanych w Bazie KS-BLOZ, umożliwiającego określenie właściwych parametrów produktów, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bloz@kamsoft.pl, lub telefonicznie z Sekcją Bazy KS-BLOZ, pod numerem +48 32 209 07 05 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00). Informacje o kodzie CN oraz stawce podatku VAT można również wprowadzić przez Serwis Zgłoszeń Bazy KS-BLOZ, dostępny pod adresem: www.blozinfo.osoz.pl.