POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

NaviCon

 

Wydana w dniu 11.05.2020 r. przez:

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Organ Rejestrowy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Kapitał zakładowy

52 600 000.00 zł, opłacony w całości

Numer BDO

000265137


I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej NaviCon jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, szczegółowe dane powyżej.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej NaviCon, KAMSOFT S.A. opracowała niniejszą Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Proces bezpieczeństwa informacji został w KAMSOFT S.A. zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 oraz uzupełniony o wymogi prawa regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Dane osobowe

Mobilna aplikacja NaviCon jest wykorzystywana wyłącznie w organizacjach, które korzystają z systemu KS-NaviCon oraz dedykowana wyłączenie użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia nadane im przez te organizacje.

Organizacje te powierzają przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowników producentowi aplikacji mobilnej NaviCon. Producent aplikacji mobilnej NaviCon, jako podmiot przetwarzający, realizuje wyłącznie działania z polecenia ww. organizacji, będących administratorami danych osobowych użytkowników. Dostawca aplikacji mobilnej NaviCon nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w aplikacji mobilnej NaviCon.

Szanując prawa użytkowników oraz respektując ww. przepisy prawa, producent aplikacji mobilnej NaviCon zapewnia, iż spełnia wszystkie wymagania jakie nakładają na niego, jako podmiot przetwarzający, ww. przepisy prawa.

III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna NaviCon może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
1) Informacji o położeniu w celu zlokalizowania najbliższych klientów, potwierdzenia wykonania wizyty w placówce klienta oraz złożenia wniosku dotyczącego zmiany współrzędnych placówki klienta.
2) Aparatu fotograficznego na potrzeby skanowania kodów QR w celu automatyzacji pobierania danych z systemu klienta oraz na potrzeby wykonania zdjęć dołączanych do raportów wykonywanych w trakcie wizyt u klientów.
Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

IV. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@ks-navicon.pl.

V. Postanowienia końcowe

KAMSOFT S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.