REGULAMIN PILOTAŻU KOMPENDIUM SUPLEMENTÓW DIETY

 

 

Wydany w dniu:

19.12.2017

r. przez:

 

Nazwa

KAMSOFT Spółka Akcyjna

Nr NIP

9542685559

Adres

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133

REGON

241371988

Sąd Rejestracyjny

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS

Numer KRS

0000345075

Kapitał zakładowy

52 600 000,00 zł

Stan opłaty

Opłacony w całości

zwaną dalej części Regulaminu Producentem,

o następującej treści:

§ 1 – Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady pilotażu Kompendium Suplementów Diety, które Producent planuje wprowadzić na rynek w 2018 r.
 2. Celem Pilotażu jest zebranie przez Producenta opinii Użytkowników o Kompendium Suplementów Diety i ich doświadczeń związanych z jego testowaniem.
 3. W celu wzięcia udziału w Pilotażu Użytkownik zgłasza chęć udziału w Pilotażu Producentowi lub Partnerowi KSS nie później niż do dnia 24.12.2017 r. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Użytkowników, którzy wezmą udział w Pilotażu.
 4. Pilotaż jest ograniczony czasowo i trwa do dnia 31 stycznia 2018 r., przy czym Producent zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu Pilotażu. Skrócenie Pilotażu nie wymaga zmiany Regulaminu a jedynie poinformowania o tym fakcie Użytkowników.
 5. Okres udziału w Pilotażu poszczególnych Użytkowników może być różny.
 6. Warunkiem przystąpienia do Pilotażu przez Użytkownika jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje w sposób elektroniczny.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i może zostać zmieniony jednostronnie przez Producenta na zasadach w nim określonych.
 8. Wszelkie definicje i pojęcia użyte w Regulaminie zamieszczone zostały w Załączniku R1.01.01 i stanowią jedyny zestaw określeń, zdefiniowany na potrzeby niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 –Kompendium Suplementów Diety

 

 1. Kompendium Suplementów Diety, testowane w okresie Pilotażu, to opracowanie dotyczące suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, oparte o publicznie dostępne informacje, w szczególności opakowania,  ulotki oraz opisy ww. produktów udostępnione przez Podmiot Odpowiedzialny.
 2. Kompendium Suplementów Diety stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie.
 3. Kompendium Suplementów Diety znajduje się pod ochroną ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób całości Kompendium Suplementów Diety w całości lub części w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji oraz innych elementów zawartych w Kompendium Suplementów Diety w celach edukacyjnych lub naukowych albo innych celach niekomercyjnych wymaga zezwolenia od Producenta udzielonego na piśmie.
 5. W ramach Kompendium Suplementów Diety świadczone są następujące usługi:
 6. 1) Udostępnianie danych dotyczących wybranego przez Użytkownika Produktu;
  2) Wyszukiwanie Produktów zbliżonych pod względem składu do Produktu wskazanego przez Użytkownika,
  3) Sprawdzenia ceny i stanu magazynowego dla wybranego przez Użytkownika Produktu.

  (dalej zwane Usługami).

 7. Szczegółowy opis Usług znajduje się w Załączniku R2.01.01.
 8. Usługi, o których mowa w ust.4 pkt 1) i 2) są usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 9. Prawidłowość wyników wyświetlanych w ramach Usług uzależniona jest od prawidłowego dokonania przypisania BLOZ7 do Lokalnej Kartoteki Towarowej  Systemu KS-AOW apteki Użytkownika. Producent nie ma wpływu na prawidłowość przypisania BLOZ7 do Lokalnej Kartoteki Towarowej w Systemu KS-AOW  apteki Użytkownika.
 10. Producent podejmuje starania, by zawartość informacyjna Kompendium Suplementów Diety aktualizowana była na bieżąco, stosownie do zmieniających się przepisów i częstotliwości pojawiania się na rynku nowych Produktów, a także z uwzględnieniem otrzymywanych nowych informacji, o Produktach funkcjonujących już na rynku, w celu zapewnienia jej aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Treści zawarte w Kompendium Suplementów Diety należy traktować jako ogólne informacje mówiące o danym zagadnieniu i w żaden sposób nie mogą być brane za jedynie słuszny kierunek suplementacji, terapii lub zastąpić opinii lekarza, farmaceuty  bądź innej osoby odpowiedzialnej za stan zdrowia pacjenta bądź osoby, co do której mają zastosowanie.

 

§ 3 – Zasady Pilotażu. Prawa i Obowiązki Stron

 

 1. W ramach Pilotażu, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z Kompendium Suplementów Diety i przetestowania jego funkcjonalności, z zastrzeżeniem iż udostępniona Użytkownikowi funkcjonalność jest ograniczona w stosunku do funkcjonalności docelowej.
 2. Producent zastrzega prawo zmiany funkcjonalności Kompendium Suplementów Diety w trakcie trwania Pilotażu.
 3. W ramach Pilotażu Usługi są świadczone nieodpłatnie.
 4. W czasie udziału w Pilotażu, Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia Producentowi wszelkich błędów czy niedogodności występujących podczas korzystania z Kompendium Suplementów Diety na adres e-mail suplementy@kamsoft.pl lub pod numerem telefonu (32) 2090715, a także do wypełnienia przekazanej przez Producenta ankiety dotyczącej Kompendium Suplementów Diety nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Pilotażu oraz przeprowadzenia ustnej rozmowy z przedstawicielem Producenta na temat Kompendium Suplementów Diety oraz przedstawienia swojej opinii na jego temat.

 

§ 4 – Wymagania Techniczne i Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet

 

 1. Warunkiem korzystania z Kompendium Suplementów Diety jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniej, najaktualniejszej wersji Systemu KS-AOW oraz dostępu do sieci Internet.
 2. Funkcjonalność KS-AOW pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z Kompendium Suplementów Diety podlega warunkom licencyjnym Systemu KS-AOW.
 3. Dla właściwego działania Kompendium Suplementów Diety zaleca się spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 4. 1) Komputer osobisty, o następujących parametrach:

  Procesor: 2 GHz
  Pamięć: 4 GB
  System operacyjny: Microsoft Windows z aktualnym wsparciem (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10)

  2) Zalecana przepustowość łącza internetowego to 1 M B/s = 8 Mb/s
 5. Korzystanie z mechanizmów pobierania Aktualizacji funkcjonalności KS-AOW, pozwalającej na korzystanie przez Użytkownika z Kompendium Suplementów Diety wymaga posiadania przez Użytkownika komputera osobistego wraz z dostępem do sieci Internet. Aktualizacja ww. funkcjonalności będzie następować wraz z aktualizacją Systemu KS-AOW.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania.
 7. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik w szczególności powinien:
 8. 1) Dbać o poufność używanych w sieci danych dostępowych;
  2) Na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall.
 9. Powyższe wytyczne nie wyczerpują katalogu zagrożeń i korzystanie z usług powinno być zawsze prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i norm bezpieczeństwa.

 

§ 5 – Odpowiedzialność Producenta

 

 1. Zważywszy, iż udostępnienie Użytkownikowi Kompendium Suplementów Diety, następuje wyłącznie w ramach Pilotażu i ma charakter nieodpłatny Producent wyłącza wszelką swoją odpowiedzialności względem Użytkownika. W szczególności Producent nie  ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z eksploatacji Kompendium Suplementów Diety, w tym Producent nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody materialne (zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści), które powstały na skutek niewłaściwej eksploatacji Kompendium Suplementów Diety lub które wynikły z błędów w jej treści (w szczególności w przypadku nieścisłości w zakresie podanych: Ilości zużytego surowca (IZS) dla danego Produktu, kategorii Produktu, czy gatunkowych/rodzajowych uogólnień w zakresie Składnika Głównego Produktu).
 2. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż udostępniona mu wersja Kompendium Suplementów Diety jest wersją testową o ograniczonej funkcjonalności oraz że winien stosować zasadę ograniczonego zaufania i w związku z tym sprawdzać zgodność informacji zawartej w Kompendium Suplementów Diety ze stanem faktycznym, przed ich wykorzystaniem w swojej działalności.
 3. Producent dołoży starań aby był zapewniony całodobowy dostęp do Usług on-line w ramach Kompendium Suplementów Diety.
 4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu Użytkownika do Usługi wynikającą z przyczyn niezawinionych przez Producenta. Przyczynami niezawinionymi przez Usługodawcę mogą być przykładowo: niewystarczające parametry sieci w lokalizacji Użytkownika, niewłaściwy sprzęt komputerowy, itp.

 

§ 6–Polityka Prywatności

 

 1. W ramach Kompendium Suplementy Diety, jak i Usług świadczonych w jego ramach nie dochodzi do przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych przez Producenta.
 2. Producent zbiera informacje uzyskiwane podczas korzystania przez Użytkownika z Kompendium Suplementów Diety i Usługach świadczonych w ramach Kompendium Suplementów Diety – dane dotyczące Usług z jakich korzysta Użytkownik, oraz o sposobie, w jaki to robi np. szczegóły dotyczące wyszukiwanych i porównanych Produktów ,wraz z numerem stanowiska Systemu KS-AOW, numerem Klienta, nazw kartoteki lokalnej oraz identyfikatorem zalogowanego pracownika apteki Użytkownika. Zgromadzone dane Producent może powiązać z innymi danymi zgromadzonymi w ramach innych Usług świadczonych przez Producenta.
 3. Zgromadzone dane Producent wykorzystuje m.in. w celu doskonalenia Kompendium Suplementów Diety, jak i optymalizacji Usług świadczonych w ramach Kompendium Suplementów Diety, jak i tworzenia nowych usług oraz w celach statystycznych. Producent zgromadzone dane może swobodnie wykorzystywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

§ 7– Postanowienia Końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępnym pod adresem http://kamsoft.pl/regulamin-pilotazu-kompendium-suplementow-diety
 2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu wyświetlone zostanie okno w Kompendium Suplementów Diety z informacją o zmianie Regulaminu oraz polem do dokonania elektronicznej akceptacji. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją Użytkownika z udziału w Pilotażu, tym samym Użytkownik traci prawo do korzystania z Kompendium Suplementów Diety. W przypadku rezygnacji z Pilotażu Użytkownik nie jest zwolniony z obowiązków, o których mowa w §3 ust.4 powyżej
 4. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
 5. a) Załącznik R1.01.01 – Definicje i Pojęcia;
  b) Załącznik R2.01.01 – Szczegółowy opis Usług Kompendium Suplementów Diety.

 

KONIEC REGULAMINU

————————————-

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

 

Załącznik R1.01.

01

DEFINICJE I POJĘCIA

 

 1. Baza KS-BLOZ – Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia, wytwarzana i rozwijana przez Producenta.
 2. BLOZ7 – unikalny identyfikator Produktu, nadawany w ramach Bazy KS-BLOZ.
 3. Lokalizacja – adres pod jakim prowadzona jest działalność przez aptekę.
 4. Lokalna Kartoteka Towarowa – kartoteka Produktu w Systemie KS-AOW.
 5. Moduł Podstawowy Bazy KS-BLOZ – moduł Bazy KS-BLOZ, zawierający podstawowe dane o produktach leczniczych i innych produktach dostępnych w aptekach, dystrybuowany wraz z Systemem KS-AOW.
 6. Partner KSS – przedsiębiorca działający na terenie RP, posiadający status partnera handlowego Producenta świadczący między innymi usługi dystrybucji licencji oprogramowania Producenta, usługi serwisu oraz szkoleń oprogramowania Producenta.
 7. Pilotaż – pilotaż Kompendium Suplementów Diety, przeprowadzany w aptekach, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Podmiot Odpowiedzialny – podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu Produktu, najczęściej producent Produktu.
 9. Producent – KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach.
 10. Produkt – dowolny suplement diety, żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, dostępne na krajowym rynku farmaceutycznym.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.
 12. System KS-AOW – oprogramowanie komputerowe, do którego ogół autorskich praw majątkowych przysługuje Producentowi, do wspomagania zarządzania apteką, w ramach którego następuje korzystanie z Kompendium Suplementów Diety.
 13. Usługi – usługi świadczone przez Producenta, w ramach Kompendium Suplementów Diety, na rzecz Użytkownika opisane w treści Regulaminu.
 14. Użytkownik – podmiot prowadzący aptekę, korzystający z Usług świadczonych w ramach Kompendium Suplementów Diety.

 

 

 

Załącznik R2.02.

01

 

 


  I. UDOSTĘPNIANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH WYBRANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKTU

 

  1. Usługa polega na udostępnianiu Użytkownikowi poniżej wymienionych informacji:

LP.

RODZAJ INFORMACJI

OPIS/ZAKRES INFORMACJI

1.

Dawka jednorazowa

Najmniejsza dawka określona przez Podmiot Odpowiedzialny, zamieszczona na opakowaniu Produktu, w ulotce dołączonej do opakowania Produktu lub opisu Produktu udostępnionego przez Podmiot Odpowiedzialny.

2.

Maksymalna dawka dobowa

Maksymalna dawka dobowa określona przez Podmiot Odpowiedzialny, zamieszczona na opakowaniu Produktu lub w ulotce dołączonej do opakowania Produktu. Maksymalna ilość produktu, która może zostać przyjęta przez pacjenta w ciągu doby.

3.

Składniki Produktu

Każdy składnik składa  się z maksymalnie dwóch części

– składnika głównego (Producent zastrzega sobie prawo do definiowania składnika głównego do nazwy rodzajowej lub co do gatunku – np. ekstrakt z aksamitki wzniesionej może być definiowana jako „aksamitka”)

oraz

– formy chemicznej składnika głównego lub innej formy określającej dany składnik w sposób bardziej szczegółowy (Producent zastrzega sobie prawo pomijać informacje bardzo szczegółowe tj. np.  informacje o tym czy wyciąg jest wodny czy alkoholowy)

4.

Dawka składnika

Ilość składnika określono dla każdej dawki jednorazowej oraz maksymalnej dawki dobowej na podstawie informacji zawartych na opakowaniu Produktu lub u ulotce dołączonej do opakowania Produktu.

5.

Ilość zużytego surowca (IZS)

 

Określona dla składników roślinnych o ile Podmiot Odpowiedzialny zamieścił taką informację na opakowaniu Produktu lub u ulotce dołączonej do opakowania Produktu. W przypadku gdy Podmiot Odpowiedzialny w powyższych treściach podał informację o Drug Extract Ratio (DER) – na tej podstawie Producent wyliczył szacunkową Ilość zużytego surowca.

6.

Kategoria

Przyporządkowania do kategorii dla każdego Produktu,

(w wersji pilotażowej Kompendium Suplementów Diety to Producent dokonuje przyporządkowania Produktów do kategorii)

 

 • Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 •  

   II. WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW PODOBNYCH ZE WZGLĘDU NA SKŁAD DO PRODUKTU WSKAZANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA (PORÓWNYWANIE PRODUKTÓW)

   

  1. Użytkownik dokonuje porównania Produktu wybierając go w module AP11 – Sprzedaż z podręcznej bazy towarów Systemu KS-AOW lub z towarów zgromadzonych w Bazie KS-BLOZ tego modułu.
  2. Warunkiem wywołania okna porównania jest dostęp do sieci Internet oraz uzupełnione dane opisujące Produkt w Bazie KS-BLOZ.
  3. W oknie porównania widoczne są nazwy handlowe Produktów posegregowane po ilości wspólnych składników do Produktu wybranego przez Użytkownika, a następnie umieszczone w kolejności alfabetycznej lub innej kolejności wynikającej z obiektywnego kryterium.
  4. Użytkownik ma możliwość dostosowania odpowiedzi porównania za pomocą dostępnych w oknie filtrów.
  5. Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

   

   III. SPRAWDZENIA CENY I STANU MAGAZYNOWEGO DLA WYBRANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKTÓW

   

  1. W ramach usługi, wyświetlane będą informacje o cenach i stanie magazynowym Produktu w aptece Użytkownika.
  2. Wyświetlane informacje pochodzą z Systemu KS-AOW.
  3. Usługa nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

   

   

   

  KONIEC ZAŁĄCZNIKÓW

  —————————————

  KONIEC REGULAMINU
  Ściągnij regulamin w PDF