Ogólne warunki gwarancyjne

Ogólne warunki gwarancyjne

 1. KAMSOFT S.A. (siedziba: ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod nr KRS 0000345075 o kapitale zakładowym 52 600 000 zł, NIP: 954-26-85-559), zwane dalej Gwarantem, zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie urządzenia objętego niniejszymi warunkami, przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej i liczony od daty wydania urządzenia kupującemu.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady fizyczne będą naprawiane bezpłatnie, a okres naprawy nie powinien przekraczać 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego urządzenia do serwisu Gwaranta mieszczącego się w Katowicach przy ulicy 1 Maja 133. W przypadku konieczności sprowadzenia części do naprawy termin usunięcia wady może ulec odpowiedniemu przedłużeniu. Przez „dzień roboczy” należy rozumieć dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
 3. Kupujący ma prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad jeśli:
  1. w okresie gwarancji wykonane zostaną trzy naprawy tej samej wady , a urządzenie nadal będzie wykazywało wady uniemożliwiające używanie go zgodne z przeznaczeniem,
  2. serwis Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
   W razie uznania reklamacji i wymiany urządzenia na wolne od wad, kupujący obowiązany jest zwrócić reklamowane urządzenie w stanie kompletnym, w przeciwnym bowiem razie Gwarant obciąży kupującego równowartością brakujących lub uszkodzonych elementów oraz kosztami ich wymiany. Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany urządzenia na podobne , o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji.
 4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy lub biegnie od początku w stosunku do wymienionego w ramach naprawy zespołu, a w przypadku wymiany w całości na urządzenie nowe , wolne od wad, w stosunku do całego wymienionego urządzenia (od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad).
 5. W przypadku gwarancji udzielonej przez Producenta urządzenia gwarancja jest realizowana na podstawie oryginalnej karty gwarancyjnej Producenta na warunkach w niej określonych, a Gwarantem w takich przypadkach jest Producent urządzenia.
 6. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji mogą być realizowane przez kupujących po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej, z dokładnym opisem uszkodzenia, w serwisie Gwaranta. Koszt dostarczenia urządzenia do i z serwisu Gwaranta ponosi kupujący .
 7. Przed wysłaniem urządzenia do serwisu Gwaranta, kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się z serwisem Gwaranta celem uzyskania wsparcia technicznego w zakresie weryfikacji wady . O przyjęciu i formie realizacji naprawy decyduje serwis Gwaranta.
 8. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę do serwisu Gwaranta nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej wystąpienia, przy czym wadliwego urządzenia nie wolno użytkować pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
 9. W razie utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wystawiane.
 10. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej są ważne jedynie wtedy, gdy dokonane było przez upoważnioną osobę, oraz opatrzone były podpisem i pieczęcią Gwaranta.
 11. Gwarancja obejmuje wady ukryte urządzenia zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na przeznaczenie i właściwości funkcjonalne urządzenia – jeżeli urządzenie nie ma właściwości, których specyfikacja została zamieszczona w treści załączonej do urządzenia dokumentacji lub które wynikają z ogólnie dostępnych (opublikowanych) właściwości danego urządzenia dotyczących modelu, klasy, gatunku, rodzaju lub typu. Gwarant odpowiada tylko za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu.
 12. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po wydaniu urządzenia, a w szczególności:
  1. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją obsługi) używania, przechowywania, konserwacji lub transportu,
  2. uszkodzenia wywołane zdarzeniami losowymi (siłą wyższą) niezależnymi od Gwaranta takimi jak burza, przepięcia w sieci zasilającej, itp.
  3. uszkodzenia spowodowane przez kupującego lub osobę trzecią, w tym uszkodzenia chemiczne i mechaniczne ,
  4. wady i szkody w urządzeniu będące następstwem:
   a) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi kompletacją, zabudową i instalacją,
   b) samowolnych (dokonywanych przez nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
   c) zalania urządzenia lub jego przegrzania w skutek nadmiernych zanieczyszczeń,
  5. uszkodzenia powstałe wskutek działania zainstalowanego przez osoby trzecie oprogramowania i sprzętu, gdy nie zostaną przedstawione dokumenty stwierdzające ich legalność i kompatybilność.
 13. Gwarancja nie obejmuje:
  1. testów kontrolnych sprzętu komputerowego i innych urządzeń , przeprowadzonych po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, w wyniku których nie zachodziła potrzeba dokonania naprawy gwarancyjnej, oraz tych czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest Kupujący np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacje itp.
  2. urządzeń z brakującymi, zmienionymi lub zamienionymi numerami seryjnymi (gdy takie występują) oraz uszkodzonymi plombami oraz innymi charakterystycznymi oznaczeniami.
  3. problemów współpracy i kompatybilności zakupionego urządzenia z urządzeniami i oprogramowaniem podmiotów trzecich.
 14. Gwarancją nie są objęte przewody połączeniowe, baterie, bezpieczniki i wentylatory oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
 15. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
 16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria dodatkowe i nośniki danych pozostawione przez Kupującego w urządzeniu przed wykonaniem naprawy. Ryzyko przypadkowej utraty tych elementów ponosi Kupujący .
 17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zmianę decyzji Kupującego dotyczącej naprawy urządzenia w trakcie jej trwania, a w szczególności zmiany adresu wysyłki, konfiguracji urządzenia lub rezygnacji z naprawy.
 18. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub naruszenia warunków gwarancji, Gwarant może obciążyć Kupującego kosztami serwisowymi (materiały, diagnostyka, transport) zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Gwaranta.
 19. KAMSOFT S.A. zgodnie z art. 558§1 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Kupującym jest konsument.
 20. W przypadku sprzedaży urządzenia konsumentowi (tj. osobie fizycznej, która nabywa urządzenie w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą) niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności urządzenia z umową określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.
 21. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z utraty danych i zaleca Kupującemu wykonywanie odpowiednich „kopii bezpieczeństwa”.
 22. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się urządzeniem.